top of page

Bepalingen 2024

Reglementen

 1. Deze wedstrijd wordt gehouden volgens het RvR van de Koninklijke Nederlandse RoeiBond. Alle deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de in deze bepalingen verwezen artikelen van het RvR.

 2. Voor de velden Onerv C4+ en 2- gelden aanvullende reglementen als beschreven in respectievelijk; NSRF Onervaren C4+ Bakboord bokaal, het NSRF Onervaren C4+ Klassement en de Noord-Willemsbokaal

Wedstrijdleiding

 1. Assessor: Fem Hartsuiker (Tel. +31619701983)

 2. Wedstrijdleiding: Malon Drissen (Tel. +31644356755)

 3. Veiligheidscoördinator: Patrick Brouwers (Tel. +31610298824) 

 4. Hoofd van de Jury: Kylian Alkemade 

Bokalen

Het Heineken Openingstoernooi 2024 is onderdeel van de NSRF Onervaren C4+ Bakboord Bokaal, de Noord-Willems Bokaal en het NSRF Onervaren C4+ Klassement. 

Deelname

 1. Op het Heineken Openingstoernooi mogen alleen competitieroeiers starten, zoals is gedefinieerd in Art. 14 RvR.

 2. Het roeitenue van roeiers en stuurlieden dient te voldoen aan de voorschriften, zoals is beschreven in Art. 8 RvR. In beginsel worden geen dispensaties verleend voor afwijkende tenues. Alleen in geval van overmacht kan een dergelijke dispensatie worden verleend, dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding en hoofd van de jury. Een dispensatie is alleen goedgekeurd als de indienende partij hiervoor schriftelijke bevestiging van heeft ontvangen. Wanneer boten worden uitgeleend, is een dispensatie voor het roeien met andere bladen dan die van de eigen vereniging niet nodig. 

Aanmeldprocedure

 1. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd melden bij het secretariaat. Dit dient 60 minuten voor starttijd te hebben plaatsgevonden.

 2. Rugnummers zullen per wedstrijddag verstrekt worden aan de competitiecommissaris van iedere vereniging. Indien de competitiecommissaris niet in staat is de rugnummers op te halen, worden deze in overleg met de wedstrijdleiding verstrekt aan een andere verenigingsvertegenwoordiger. Rugnummers zijn op te halen bij het secretariaat vanaf 60 minuten voor de starttijd van de eerst startende ploeg. 

  1. De stuur en de boegroeier dienen tijdens het oproeien en de race het rugnummer duidelijk zichtbaar te dragen.

  2. Er wordt geen borg gevraagd bij het uitgeven van de rugnummers. In plaats daarvan wordt er bij het missen van rugnummers een factuur ter waarde van €10,00 naar de desbetreffende vereniging verstuurd.

 3. Bij het aanmelden worden hand-outs uitgereikt met daarin alle relevante informatie voor stuurlieden. De stuur, of de boegroeier bij ongestuurde nummers, dient op de hoogte te zijn van de inhoud van dit document. 

 4. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd melden bij het vlot. Dit dient 20 minuten voor starttijd te hebben plaatsgevonden.

Vlotprocedure

Deelnemende ploegen dienen gehoor te geven aan aanwijzingen van de vlotverantwoordelijke(n). Zodra hier niet aan wordt voldaan kunnen er disciplinaire maatregelen genomen worden, zoals beschreven in Art. 75 RvR.

 

Op- en uitroeiprocedure

 1. Iedere ploeg dient in een door de verenigingsvertegenwoordiger toegewezen boot te starten. 

 2. Oproeien dient te gebeuren in de oproeibaan.

 3. Iedere ploeg dient minimaal 5 minuten voor de starttijd aanwezig te zijn in het startgebied.

 4. Het is verboden om tijdens oproeien of uitroeien stil te liggen ter hoogte van de finishlijn en startlijn. Bovendien is het verboden om stil te liggen in de oproeibaan.

 5. Na het bereiken van de finish, dienen ploeg rond te maken om de keerboei. 

Startprocedure

 1. De startprocedure is zoals beschreven in Art. 46 t/m 48 RvR voor boord-aan-boord wedstrijden en Art. 51 t/m 52 RvR voor tijdwedstrijden.

 2. De heats gevaren in kiellinie worden om beurten in baan 2, dan wel baan 3 weggestart. 

 3. De afstand tussen de voorstart en start zal 50m bedragen. 

Race

 1. Een ploeg kan op eigen risico haar baan verlaten, mits zij daarmee geen van de andere ploegen in de race hindert of daaruit enig voordeel trekt, zoals is beschreven in Art. 49 lid 2 RvR. Hinderen van de tegenstanders op welke manier dan ook kan leiden tot een disciplinaire maatregel. 

 2. Voor de heats gevaren in kiellinie gelden de inhaalregels zoals beschreven in Art. 53 RvR voor lange baan wedstrijden. 

Wedstrijd

 1. Het Heineken Openingstoernooi is een competitie wedstrijd over 500 meter, waar de voorwedstrijden gevaren worden in kiellinie en de finales boord-aan-boord worden gevaren. De competitiewedstrijd zal gevaren worden op 16 en 17 maart 2024 op een 4-ploegenbaan. 

 

Klassement

 1. De plaatsing voor de finales van de NSRF Onervaren C4+-velden geschiedt naar aanleiding van de snelste tijd van twee tijdraces over 500 meter. De plaatsing voor de finales van velden die een enkele voorwedstrijd varen geschiedt naar aanleiding van de rangschikking van deze voorwedstrijd. Bij het missen van (een van de) voorwedstrijden wordt middels een schema bepaald wat de gevolgen zijn. Gevallen van overmacht ter beoordeling van de Hoofd van de Jury.

Inschrijfprocedure

 1. Inschrijven is mogelijk via http://inschrijven.knrb.nl tot en met 11 maart 2024 om 15:00. Let wel dat er een beperkt aantal inschrijf plekken zijn in de velden buiten de NSRF Onervaren C4+ velden.

 

Inschrijfgelden

 1. De inschrijfkosten per ploeg bedragen voor:

 1. Skiff: 16,00 euro.

 2. Twee: 26,00 euro.

 3. Vier: 40,00 euro.

 4. Acht: 54,00 euro. 

 5. NSRF: 0 euro 

 6. Open C4+: 32,00 euro. 

 

Inschrijfgelden voor alle velden dienen voor 15 maart overgemaakt te worden naar NL 15 RABO 0185298109 t.n.v. T.S.R. Vidar o.v.v. HOT 2024 [en verenigingsnaam] te Tilburg.

Loting

De bekendmaking van de loting vindt uiterlijk plaats op 13 maart om 20:00 te Hilvarenbeek en zal op de website worden gepubliceerd. 

Protest

 1. Protest aantekenen omtrent onregelmatigheden buiten en tijdens de race kan alleen zoals is beschreven in Art. 76 RvR.

 2. Tegen beslissingen op een protest kan bezwaar aangetekend worden, zoals is beschreven in Art. 78 RvR.

Boeteclausule

 1. Ploegen die zich na het sluiten van de inschrijving, maar voor de bekendmaking van de loting, terugtrekken zijn alleen het inschrijfgeld verschuldigd, zoals is beschreven in Art. 33.

 2. Boetes worden gerekend, zoals is beschreven in Art. 33 RvR. Deze gelden ook bij het niet komen opdagen bij de finale.

 3. Uitzondering geldt voor ploegen die meedoen aan de NSRF Onervaren C4+ Bakboord bokaal. Hiervoor geldt Art. 7 Bepalingen NSRF Bakboord Onervaren C4+ bokaal 2022.

 

Disciplinaire maatregelen

 1. Indien deze bepalingen of de aanwijzingen van de wedstrijdfunctionarissen niet worden opgevolgd, kan de jury disciplinaire maatregelen nemen volgen Art. 75 RvR.

 2. Volgens het RvR is het HOT een tijdrace. Daarom kunnen tijdstraffen worden opgelegd, de tijdstraf is vastgesteld op 4 seconden. 

Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury zoals vermeld in Art. 81 lid 1 RvR.

 

Schade en letsel

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel of schade door bezoekers of deelnemers aan het evenement geleden voor, tijdens of na het evenement. 

Algemene vaarregels

Ploegen die deelnemen aan roeiwedstrijden dienen aan de voorschriften van het RvR te voldoen. Daarnaast dienen alle deelnemers zich te allen tijde te houden aan aanwijzingen van de juryleden en de wedstrijdorganisatie.

Tijdens de race is het niet toegestaan om vanaf de kant aanwijzingen te geven door middel van welk hulpmiddel dan ook (toeters e.d. zijn dus niet toegestaan).

Iedere ploeg die is gestart is gehouden de gehele baan op de voorgeschreven wijze met een wedstrijdhaal en in wedstrijdtempo af te roeien, behalve in geval van overmacht of met goedvinden van het jurylid. 

 

Finish

Een boot is aangekomen wanneer haar boot te lijn van aankomst met de boegbal passeert. Indien een of meerdere roeiers uit de boot raken tijdens de wedstrijd is de race geldig. Als een ploeg aankomt zonder haar stuur is de race ongeldig.

 

Boord-aan-boordrace

Elke ploeg moet zich minstens vijf minuten voor het geplande tijdstip van starten op haar startplaats bevinden. Een ploeg mag alleen in het startgebied (de eerste 100m van de wedstrijdbaan) komen wanneer dit vrij is voor de race waarin de ploeg zal starten.

Een ploeg mag op eigen risico haar baan verlaten, mits daarmee geen andere ploegen worden gehinderd.

verwijzing naar bepalingen
bottom of page